دستور کار شماره 31آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

74-300x134

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت دیود وخازن وکاربرد آنها در چند برابرکننده ولتاژمورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 31،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد مربوطه ارسال نمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت.

ارتباط با مدیریت