بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت استانی

800-600

آموزشگاه فنی ومهندسی هوش برتر میزبان بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت استانی در دو رشته فناوری طراحی گرافیک والکترونیک درسال 1401میباشد .

شرکت کنندگان  این دو مهارت  ،درروز سه شنبه 1401/8/10درمحل آموزشگاه هوش برتر باهم رقابت میکنند.

ارتباط با مدیریت