آموزش الکترونیک و قطعه شناسی تعمیر موبایل و تبلت(فصل 6)

مدار-فیلتر-میان-نگذر

فیلترها 

 مداراتی هستند که توسط آنها می توان از بین تعداد زیادی فرکانس،یک فرکانس یا دسته فرکانس(باند) مشخصی را انتخاب کرد.

کاربرد فیلترها

فیلتر ها در مدارات موبایل و تبلت بیشتر در بخش مدار رادیویی کاربرد دارند.

فرکانس قطع -FCUT OFF

فرکانسی که در آن دامنه سیگنال خروجی 70 درصد دامنه سیگنال ورودی باشد را فرکانس قطع یا فرکانس 3dB- می گویند .

فیلتر پایین گذر

فیلتری است که از فرکانس صفر تا فرکانس مشخصی را عبور می دهد و بقیه را حذف می کند.

فیلتر پایین گذر مقاومت – خازنی RC

آموزش مجازی الکترونیک -فیلتر پایین گذر

تحلیل عملکرد فیلتر پایین گذر RC

همانطور که می دانیم خازن در فرکانس های پایین به صورت اتصال باز عمل می کند در نتیجه چون در مدار بالا به صورت موازی با خروجی قرار گرفته هیچ مانعی برای عبور سیگنال ورودی محسوب نمی شود و فرکانس های پایین به راحتی به خروجی منتقل می شوند. با افزایش فرکانس مقاومت خازن کاهش می یابد و در فرکانس های بالا به صورت اتصال کوتاه عمل می کند در نتیجه با اتصال کوتاه شدن خازن، خروجی صفر خواهد بود و به عبارت دیگر فرکانس های بالا عبور داده نمی شوند.

فیلتر پایین گذر RL

آموزش تخصصی تعمیر موبایل-فیلتر RC

تحلیل عملکرد فیلتر پایین گذر RL

همانطور که می دانیم سلف در فرکانس های پایین به صورت اتصال کوتاه عمل می کند در نتیجه چون در مدار بالا سلف به صورت سری با خروجی قرار گرفته  سیگنال ورودی را همانند یک سیم به خروجی هدایت می کند و فرکانس های پایین به راحتی به خروجی منتقل می شوند. با افزایش فرکانس مقاومت سلف افزایش می یابد و در فرکانس های بالا به صورت اتصال باز عمل می کند در نتیجه با اتصال باز شدن سلف، خروجی صفر خواهد بود و به عبارت دیگر فرکانس های بالا عبور داده نمی شوند.

پاسخ فرکانسی فیلتر پایین گذر

آموزش تعمیر موبایل-پاسخ فرکانسی فیلتر پایین گذر

 

فیلتر بالا گذر RC

فیلتری است که از فرکانس صفر تا فرکانس مشخصی را عبور نمی دهد و از آن فرکانس به بعد را عبور می دهد.

آموزش تخصصی تعمیر موبایل و تبلت-فیلتر بالا گذر

تحلیل مدار فیلتر بالاگذر

با توجه به اینکه در فرکانس های پایین خازن اتصال باز می باشد و همچنین خازن در مدار شکل بالا به صورت سری بین ورودی و خروجی متصل شده است، در فرکانس های پایین خروجی برابر صفر می باشد. با افزایش فرکانس مقاومت خازن کاهش می یابد و در فرکانس های بالا به صورت اتصال کوتاه عمل می کند در نتیجه مدار فرکانس های بالا را عبور می دهد.

فیلتر بالاگذر RL

آموزش مجازی تعمیرات موبایل-فیلتر بالاگذر

تحلیل مدار فیلتر بالاگذر RL

تحلیل این مدار نیز مشابه تحلیل مدار فیلتر پایین گذر RL می باشد با این تفاوت که جای سلف و مقاومت عوض شده است

پاسخ فرکانسی فیلتر بالاگذر
HPF

آموزشگاه هوش برتر – پاسخ فرکانسی فیلتر بالا گذر

فیلتر میان گذر(باند گذر)

 فیلتری است که از میان فرکانسهای مختلف فرکانس یا محدوده(باند)  فرکانسی مشخصی را عبور می دهد.

BPF

آموزش الکترونیک پایه- فیلتر پایین گذر

آموزش فوق تخصصی تعمیرات موبایل – فیلتر میان گذر

تحلیل مدار فیلتر میانگذر

همانطور که می دانیم خازن ها در فرکانس های پایین اتصال باز می باشند و سلف ها در فرکانس های بالا اتصال باز هستند و با توجه به اینکه در مدار شکل بالا هر دو قطعه سلف و خازن به صورت سری متصل شده اند، در صورت اتصال باز شدن هیچ سیگنالی از ورودی به خروجی منتقل نمی شود به عبارت دیگر سیگنال های فرکانس های بالا و پایین حذف می شوند و در فرکانس های میانی سلف و خازن اثر مقاومتی یکدیگر را خنثی کرده و همانند اتصال کوتاه عمل می کنند و در نتیجه فرکانس های میانی مشخصی عبور داده می شود.

منحنی مشخصه فیلتر میانگذر

آموزش تخصصی الکترونیک – فیلتر پایین گذر

f1 فرکانس قطع پایین

f2 فرکانس قطع بالا

f0 که به آن fr هم گفته می شود فرکانس رزونانس یا تشدید نام دارد.

فرکانس رزونانس در فیلتر میانگذر

فرکانس رزونانس در فیلتر میانگذر فرکانسی است که دامنه فیلتر حداکثر مقدار خود را دارد.

فیلتر میان نگذر (فیلتر حذف باند)

 فیلتری است که از میان فرکانسهای مختلف، فرکانس یا محدوده فرکانسی مشخصی را حذف می کند.

مدار فیلتر میان نگذر

آموزش الکترونیک – فیلتر میان نگذر

پاسخ فرکانسی فیلتر میان نگذر

آموزش الکترونیک موبایل-منحنی مشخصه فیلتر میان نگذر

پهنای باند

تفاضل بین فرکانس قطع پایین و فرکانس قطع بالا را پهنای باند می گویند و با BW نشان می دهند.

BW=FH-FL

سوالات فصل ششم آموزش الکترونیک موبایل و تبلت

1.

شکل فوق بیانگر  منحنی مشخصه کدام فیلتر می باشد ؟

 
 
 
 

2.

شکل فوق بیانگر  کدام فیلتر می باشد ؟

 
 
 
 

3.BPF

شکل فوق بیانگر  کدام فیلتر می باشد ؟

 
 
 
 

4. فرکانس -3db به کدام گزینه مربوط می باشد؟

 
 
 
 

5.HPF

شکل فوق بیانگر منحی مشخه کدام فیلتر می باشد ؟

 
 
 
 

6. مداراتی هستند که توسط آنها می توان از بین تعداد زیادی فرکانس،یک فرکانس یا دسته فرکانس(باند) مشخصی را انتخاب کرد.

 
 
 
 

7. خازن در فرکانس های پایین به صورت ….. عمل می کند .

 
 
 
 

8.

شکل فوق بیانگر منحی مشخه کدام فیلتر می باشد ؟

 
 
 
 

9. کدام گزینه بیانگر فرکانس قطع می باشد؟

 
 
 
 

10. سلف در فرکانس های بالا به صورت ….. عمل می کند .

 
 
 
 

11.

شکل فوق کدام نوع فیلتر را نمایش می دهد؟

 
 
 
 

12.

شکل فوق بیانگر   کدام فیلتر می باشد ؟

 
 
 
 

13.

شکل فوق بیانگر  کدام فیلتر می باشد ؟

 
 
 
 

14. 

کدام گزینه بیانگر رابطه پهنای باند فیلترهای پایین گذر و بالا گذر می باشد؟

 
 
 
 

15. سلف در فرکانس های پایین به صورت ….. عمل می کند .

 
 
 
 

16. خازن در فرکانس های بالا به صورت ….. عمل می کند .

 
 
 
 

17. …… فرکانسی است که دامنه فیلتر حداکثر مقدار خود را دارد.

 
 
 
 

18.

شکل نمایش داده شده چه نوع فیلتری می باشد ؟

 
 
 
 

19.

شکل فوق بیانگر  منحنی مشخصه کدام فیلتر می باشد ؟

 
 
 
 

20.

شکل فوق بیانگر  کدام فیلتر می باشد ؟

 
 
 
 

ارتباط با مدیریت