آموزش الکترونیک و قطعه شناسی تعمیر موبایل و تبلت(فصل5)

Untitled-1

مدار الکتریکی

هر گاه در دو سر یک اختلاف پتانسیل مسیر بسته ای برای عبور جریان وجود داشته باشد ساده ترین مدار الکتریکی شکل گرفته است.

مدار الکتریکی ساده

در مدار شکل صفحه قبل باتری به عنوان اختلاف پتانسیل و مصرف کننده لامپ می باشد .

مدار ساده شامل باتری و مقاومت

یک باتری 10 ولت به عنوان ایجاد کنند اختلاف پتانسیل(منبع ولتاژ)  و یک مقاومت 5 اهم به عنوان مصرف کننده در مدار شکل بالا قرار گرفته است.

 در یک مدار الکتریکی جهت واقعی جریان همواره از منفی به مثبت و جهت قراردادی از مثبت به منفی می باشد

مدار باز یا قطع :

در یک مدار باز یا قطع جریان برابر صفر است I = 0  

اتصال باز یا Open Loop که به اختصار OL نیز گفته می شود، باعث صفر شدن جریان در یک مدار می شود که درنتیجه مدار از کار خواهد افتاد.

Open Loop

مدار اتصال کوتاه (Short Circuit)

در یک مدار اتصال کوتاه جریان برابر حداکثر است

اگر یک مدار اتصال کوتاه شود، حداکثر جریان با توجه به توان منبع از مسیر اتصال کوتاه می گذرد. به عنوان مثال در شکل زیر اتصال کوتاه یک باتری باعث ایجاد جریان بالا و در نتیجه حرارت بالای سیم شده است. در مدارات الکترونیکی یکی از مشکلات مهم و خرابی ها ناشی از اتصال کوتاه شدن مدار می شود. اگر قسمتی از مدار اتصال کوتاه شود معمولا در گوشی های موبایل و تبلت ها در تست جریان کشی با منبع جریان بیشتری را روی آمپرمتر منبع تغذیه می بینیم.

آموزش تخصصی تعمیر موبایل- مدار اتصال کوتاه

 

قانون اهم

قانون اهم قانونی است که نسبت بین مقادیر مقاومت، ولتاژ و جریان را بیان می کند. به عبارت دیگر با داشتن مقادیر 2 کمیت می توان کمیت سوم را محاسبه کرد.

آموزش الکترونیک تعمیر موبایل – قانون اهم

از مثلت بالا که روشی برای بخاطرسپاری آسانتر است، سه رابطه زیر بدست می‌آید:

آموزشگاه تعمیر موبایل و تبلت هوش برتر

مثال 1 محاسبه جریان الکتریکی

با استفاده از قانون اهم مقدار جریان را در مدار زیر محاسبه می کنیم:

 

آموزش تحصصی تعمیر موبایل و تبلت

پاسخ مثال محاسبه جریان الکتریکی

آموزش الکترونیک – قانون اهم

مثال 2 محاسبه ولتاژ الکتریکی

در مدار قبل با فرض اینکه مقدار مقاومت برابر 1کیلو اهم و جریان مدار 100 میکرو آمپر باشد ولتاژ باتری را محاسبه می کنیم :

آموزش الکترونیک – مثال قانون اهم

مدار سری مقاومتی

Series Circuit

هر گاه دو یا چند مقاومت را به گونه ای به هم متصل کنیم که فقط از یک سر به هم متصل باشند می گوییم با هم سری شده اند.

آموزش مجازی رایگان -آموزشگاه هوش برتر

 

آموزش الکترونیک – مدار سری

 

در مدار بالا

   جریان کل= IS               مقاومت کل = RT            ولتاژ منبع =Vs

نحوه محاسبه مقدار مقاومت معادل در مدار سری
R total

آموزش تخصصی تعمیر موبایل و تبلت -آموزشگاه هوش برتر

همانطور که در رابطه بالا مشاهده می فرمایید، مقدار مقاومت معادل در یک مدار سری از جمع تک تک مقادیر مقاومت های مدار بدست می آید.

 

مثال  مدار سری مقاومتی

در مدار زیر مقدار مقاومت معادل دو نقطه A,B را محاسبه کنید

 

آموزشگاه هوش برتر-مدار سری

پاسخ مدار سری مقاومتی

چون مقاومت ها به صورت سری به هم متصل شده اند در نتیجه :

سری منابع تغذیه

 هرگاه چند باتری را باهم سری کنیم ولتاژ معادل آنها از جمع جبری ولتاژهای آنها بدست می آید.

چند باتری سری

VA,B=-V1+V2-V3-V4

مثال سری کردن باتری ها

V1=10V

V2=5V

V3=15V

V4=1V

آموزشگاه الکترونیک هوش برتر

پاسخ مدار سری کردن باتری ها

برای حل از سمت چپ مدار شروع می کنیم و چون اول به منفی باتری شماره 1 برخورد می کنیم منفی می نویسیم و سپس به مثبت باتری شماره 2 برخورد می کنیم و مثبت می نویسیم و همین روند تا آخر مدار ادامه دارد.

VAB=-10+5-15-1=-21V
مدار سری خازنی

     

 

آموزش تخصصی الکترونیک

رابطه ظرفیت خازن های سری

ظرفیت معادل خازنهای سری Ct از رابطه زیر بدست می آید: 

آموزش تخصصی تعمیر موبایل  شاهرود

با توجه به رابطه بالا می توان فهمید که با سری کردن خازن ها ظرفیت معادل آنها کم می شود اما ولتاژ تحمل آنها افزایش می یابد.

مثال مدار سری خازن ها

در مدار زیر مقدار ظرفیت معادل خازن ها را محاسبه کنید

آموزش الکترونیک- مدار سری خازنی

مدارموازی

مدار موازی مقاومتی

هر گاه دو یا چند مقاومت به گونه ای به هم متصل شوند که از دو سر به هم متصل باشند می گوییم با هم موازی شده اند.

مدار موازی – تعمیرات تخصصی تلفن همراه

در یک مدار موازی ولتاژ تمامی قطعات با یکدیگر برابر است.

VS=VR1=VR2=VR3

آموزشگاه الکترونیک هوش برتر

مدار بالا سه مقاومت موازی با یک منبع را نشان می دهد .

برای محاسبه مقاومت معادل در یک مدار مقاومتی موازی از رابطه زیر استفاده می شود که RT مقدار مقاومت موازی می باشد.

آموزش مجازی رایگان تعمیر موبایل-رابطه محاسبه مقاومت معادل در مدار موازی

مثال محاسبه مقدار مقاومت معادل مدار موازی

در مدار زیر  در صورتی که مقدار مقاومت R1=1K Ω , R2=1K Ω, R3=500 Ω  باشد مقدار مقاومت معادل را محاسبه کنید:

 

جواب مثال محاسبه مقدار مقاومت معادل مدار موازی

Rt=250Ω

رابطه کلی محاسبه مقاومت معادل در مدار موازی

آموزش تخصصی تعمیر موبایل و تبلت در شاهرود-رابطه کلی محاسبه مقاومت معادل در مدار موازی

نکته جالب و مهم موازی شدن دو مقاومت مساوی !!!

هرگاه دو مقاومت مساوی با هم موازی شوند مقدار معادل آنها برابر نصف خواهد بود . مثلا اگر دو مقاومت 100 اهم را با هم موازی کنیم مقاومت معادل آنها برابر 50 اهم می باشد.

مدار موازی خازنی

همانطور که در تصویر مشاهده می نمایید اگر چند خازن را با هم موازی کنیم مقدار ظرفیت معادل آنها از جمع تک تک مقادیر آنها بدست می آید.

مثال مدار موازی خازنی

در مدار زیر مقدار ظرفیت خازنهای موازی را محاسبه کنید

سوالات فصل پنج الکترونیک موبایل و تبلت

1. اگر یک مقاومت با مقدار 10 کیلو اهم به یک باتری با ولتاژ 5 ولت متصل شده باشد جریان مدار چقدر است؟

 
 
 
 

2. اگر چهار مقاومت را با مقادیر 100 اهم با هم موازی کنیم مقدار معادل انها چقدر می شود؟

 
 
 
 

3. اگر سه مقاومت با مقادیر سه کیلو اهم ، هشت کیلو اهم و 10 کیلو را با هم سری کنیم مقدار معادل آن چقدر می شود؟

 
 
 
 

4. می خواهیم یک LED که ولتاژ مورد نیاز برای روشن شدن آن 3 ولت و جریان مجاز آن 30 میلی آمپر است را با یک باتری 12 ولت روشن کنیم ، باید چه مقاومتی را و چگونه به آن متصل کنیم ؟

 
 
 
 

5. کدام گزینه در مورد سری کردن باتری ها صحیح نیست؟

 
 
 
 

6. اگر دو خازن با ظرفیت های مساوی 1000 میکروفاراد و ولتاژ برابر 16 ولت را با هم سری کنیم ظرفیت و ولتاژ معادل آنها چقدر خواهد شد؟

 
 
 
 

7. اگر یک مقاومت به یک باتری 15 ولت متصل شده باشد و جریانی که از آن می گذرد برابر 1.5 آمپر باشد، مقدار آن مقاومت چقدر است؟

 
 
 
 

8. هر گاه دو سر یک اختلاف پتانسیل مسیر بسته ای برای عبور جریان وجود داشته باشد یک … شکل گرفته است.

 
 
 
 

9. اگر سه خازن با ظرفیت های 10 نانوفاراد، 25 نانو فاراد و سی نانو فاراد را با هم موازی کنیم ظرفیت معادل آنها چقدر می شود؟

 
 
 
 

10. در یک مدار که از اتصال یک باتری به یک مقاومت 10 اهم تشکیل شده است جریان برابر 1 آمپر برقرار شده است . ولتاژ باتری چقدر است؟

 
 
 
 

 

ارتباط با مدیریت