آزمایشگاه الکترونیک

images (24)

هنرجویان محترم پایه دهم الکترونیک :

از تاریخ 1401/9/10کلیه گزارش کار های مربوط به این آزمایشگاه باید بصورت فایل تایپ شده با رعایت اصول گزارش نویسی تکمیل واز طریق درگاه ارسال در سایت به کد استاد 3 ارسال گردد .واین کار باید حداکثر دوروز بعد از گذشت زمان اجرای ازمایش انجام شود .درغیر این صورت هنرجو نمره اختصاص داده شده به این گزارش کار را از دست خواهد داد ومیانگین این نمرات امتیازی از نمره ده را رقم میزند که در قسمت انجام تکالیف کارنامه دوره ای لحاظ میگردد.ودارای اهمیت خاص میباشد.

ارتباط با مدیریت