یکا ها

دامنه اشیاء و پدیده‌های مورد مطالعه در فیزیک بسیار زیاد است؛ از طول عمر بسیار کوتاه یک هسته تا عمر کره زمین، از اندازه‌ ذرات زیراتمی تا فاصله بزرگ لبه‌های جهان شناخته شده، از نیروی یک پرنده در هنگام پرش تا نیروی بین زمین و خورشید. تعداد این پدیده‌ها آنقدر زیاد است که دانشمندان را نیز به چالش جدی […]

ارتباط با مدیریت