پروژه عملی

هنرجویان عزیز: عکس زیر را بدقت نگاه کنید و برداشت خود را درقالب فایل ورد آماده کرده واز طریق پنل کاربری هنرجویان فتو گرافیک درسایت قسمت درگاه ارسال به استاد ۲بارگزاری نمایید.

ارتباط با مدیریت