تکلیف شماره ۱

هنرجویان محترم موضوع تکلیف شماره ۱ طرح ۱۰ مسئله برای تحلیل مدارات مقاومتی است. ۵ سوال به همراه جواب و راه حل از  مدار سری مقاومتی. ۵ سوال به همراه جواب و راه حل از مدار موازی مقاومتی. توجه داشته باشید که این سوالات نباید تکراری و مشابه باشند. نحوه ارسال  پاسخ تکالیف شماره ۱ […]

ارتباط با مدیریت