تفاوت مدار آنالوگ و دیجیتال

یکی از کاربردهای مدارهای دیجیتال و آنالوگ، انتقال اطلاعاتی مانند نور و صورت از یک محیط به صورت سیگنال‌های متغیر و پیوسته است. مدارهای آنالوگ می‌توانند این سیگنال‌ها را مستقیماً ارسال کنند، درحالی‌که مدارهای دیجیتال، سیگنال‌های آنالوگ را ببه صورت دوره‌ای ارزیابی می‌کنند و مقدار را تغییر می‌دهند. ، مدارهای آنالوگ می‌توانند سیگنال‌ها را مستقیماً […]

ارتباط با مدیریت