اردوی آموزشی تفریحی هنرجویان هنرستان البرز

اولین اردوی آموزشی تفریحی هنرجویان هنرستان البرز در منطقه زیبای مجن درسال تحصیلی 1401به همراه پرسنل اداری وآموزشی سپاس فراوان از کادر اداری وآموزشی   تشکر فراوان از استاد بزرگوار جناب شهنما

ارتباط با مدیریت