دستور کار شماره 29آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار آشنائی با ديود زنر و بررسی مشخصه اين ديود در باياس موافق وباياس مخالف ونقش تثبيت کنندگی آن مورد بررسی قرار میگیرد. لطفا با روی این دستور کار 29فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  …

دستور کار شماره 29آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم ادامه »