دستور کار شماره27 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت دیود وتست آن وروش رسم نمودار منحنی مشخصه دیودمورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 27،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق […]

ارتباط با مدیریت