دستور کار دیود،هنرستان البرز

دستور کار شماره 30آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار نقش ديود هرزگرد ومشاهده جريان خود القا درمدار باياس جريان مستقيم سلف درلحظه کليد زنی مورد بررسی قرار میگیرد.لطفا با روی این دستور کار 30فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این …

دستور کار شماره 30آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم ادامه »

دستور کار شماره27 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت دیود وتست آن وروش رسم نمودار منحنی مشخصه دیودمورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 27،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق …

دستور کار شماره27 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم ادامه »