دستور کار شماره 23 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنرجویان محترم  پایه دهم طبق هماهنگی جهت آماده سازی ومرور مطالب تئوری درمورد موضوع دستور کار  دوم از مدارشارژخازن فایل مورد نظر را با ( روی دستور کار23)  دانلودنموده وبایادداشت متن یا پرینت گرفتن از فایل ،دستور کار رابررسی ونحوه عملکرد شماتیک مدار و نحوه انجام مراحل آن را تحلیل و  آمادگی لازم را کسب […]

دستور کار شماره 22 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنرجویان محترم  پایه دهم طبق هماهنگی جهت آماده سازی ومرور مطالب تئوری درمورد موضوع دستور کار شارژخازن فایل مورد نظر را با ( روی دستور کار22)دانلود نموده وبعد از یادداشت متن یا پرینت گرفتن از فایل دستور کار وبررسی نحوه عملکرد شماتیک مدار و نحوه انجام مراحل آن برای انجام این آزمایش  آمادگی لازم را […]

ارتباط با مدیریت