دستور کار شماره 39آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار ساخت ولتاژمنفی مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور شماره 39،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد […]

دستور کار شماره 38آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار یکسوسازی با ترانس دوبل مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 38،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل […]

دستور کار شماره 37آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت یکسوساز تمام موج وکاربرد خازن صافی مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 37،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش […]

دستور کار شماره 36آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت یکسوساز نیم موج مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 36 فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های […]

دستور کار شماره35آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار طراحی مدارات ساذه با رله مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 35،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های […]

دستور کار شماره 34آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت رله وکاربرد ان مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 34،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل […]

دستور کار شماره33آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت دیود وکاربرد آن درتشخیص سیم مثبت باطری مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 33،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با […]

دستور کار شماره 32آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت دیود زنر ورفتار آن در ناحیه شکست مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار32،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش […]

دستور کار شماره 31آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت دیود وخازن وکاربرد آنها در چند برابرکننده ولتاژمورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 31،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با […]

دستور کار شماره 30آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت دیود هرزگرد ونقش آن در کاهش جریان خود القا وحفاظت سوئیچ های الکترونیکی مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 30،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این […]

دستور کار شماره 29آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار برسی مشخصه دیود زنردربایاس موافق وبایاس مخالف ونقش تثبیت  کنندگی ولتاژ آن مورذ توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 29،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار […]

ارتباط با مدیریت