برگزاری المپیاد مهارت استانی حرفه توسعه فضای ابری

این المپیاد روز پنج شنبه 1401/9/10 درمحل سایت آموزشگاه فنی ومهندسی هوش برتر برگزار شد . این المپیاد با حضور یک شرکت کننده از شهرستان شاهرود ودو داور ویک ناظر  از سازمان فنی وحرفه ای اجرا شد . آرزوی موفقیت برای شرکت کننده محترم

ارتباط با مدیریت