نقاشی و نکات آن

در نقاشی نکات مختلفی نهفته است که هر کدام راز و رمزهای خود را دارد. چرا در نقاشی ترکیب رنگ سخت است؟ اگر تا به حال برای مطابقت با رنگی که میبینید مشکل داشته اید می توانید به سه دلیل باشد: .1شما رنگ را درست بررسی نکرده اید واین بیشتر با تمرین همراه است. .2اگر […]

ارتباط با مدیریت