دستور کار شماره 28آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت دیود نورانی وتست آن وروش رسم نمودار منحنی مشخصه ان مورد توجه می باشد لطفا با روی ایندستور کار 28،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز […]

ارتباط با مدیریت