میزبانی آموزشگاه هوش برتر از المپیادی ها

امروز سه شنبه 1401/8/10بیستمین دوره المپیاد مهارت استانی باحضور شرکت کنندگان در دو حرفه الکترونیک وفناوری طراحی گرافیک درمحل آموزشگاه فنی ومهندسی هوش برتر برگزار شد. این رقابت از ساعت 9شروع شد وتا ساعت 16 به طول انجامید.گروه فناوری طراحی گرافیک با4 شرکت کننده از شهرستان های سمنان-شاهرود-دامغان-بیارجمندوگروه الکترونیک با دو شرکت کننده از شهرستان […]

بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت استانی

آموزشگاه فنی ومهندسی هوش برتر میزبان بیستمین دوره مسابقات ملی مهارت استانی در دو رشته فناوری طراحی گرافیک والکترونیک درسال 1401میباشد . شرکت کنندگان  این دو مهارت  ،درروز سه شنبه 1401/8/10درمحل آموزشگاه هوش برتر باهم رقابت میکنند.

ارتباط با مدیریت