دستور کار شماره 24 آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

هنرجویان محترم  پایه دهم ، ضمن تبریک مناسبت شب یلدا طبق هماهنگی جهت آماده سازی ومرور مطالب تئوری درمورد موضوع دستور کار مداردشارژخازن فایل مورد نظر را با ( روی دستور کار 24)  دانلودنموده وبایادداشت متن یا پرینت گرفتن از فایل ،دستور کار رابررسی ونحوه عملکرد شماتیک مدار و نحوه انجام مراحل آن را تحلیل […]

ارتباط با مدیریت