مهندس محمد سعیدی

مهندس محمد سعیدی
تحصیلات:
– کارشناسی ایمنی صنعتی
– کارشناسی مدیرت بازرگانی
– کارشناسی اقتصاد کشاورزی
سوابق اموزشی وحرفه ای:
– مشغول به کاردرشرکت مس کاوان عباس اباد به عنوان کارشناس ایمنی وبهیار
– دارای مدارک عمومی امدادوکمک های اولیه,عمومی نجات,تخصصی جستجوونجات درجاده وتخصص اقدامات پیش بیمارستانی جمعیت هلال
احمر
– مشاوره وبرنامه ریزی تحصیلی وانتخاب رشته کنکوربه مدت 5سال
– فعالیت درجمعیت هلال احمروامدادرسانی درحوادث جاده ای وکوهستانی وبلایای طبیعی به مدت 12سال

ارتباط با مدیریت