پروژه عملی

هنرجویان عزیز: عکس زیر را بدقت نگاه کنید و برداشت خود را درقالب فایل ورد آماده کرده واز طریق پنل کاربری هنرجویان فتو گرافیک درسایت قسمت درگاه ارسال به استاد ۲بارگزاری نمایید.

پروژه عملی

      هنرجویان عزیز:         عکس ها با موضوع شغل و بافت را هر چه زودتر تهیه نمایید.  عکس با عمق میدان های متفاوت هم باید بگیرید.عکس هارا بعد از آماده سازی از طریق سایت بخش ارسال به استاد ۲بارگزاری نمایید. از فرصت های آخر هفته استفاده کنید

ارتباط با مدیریت