دستور کار شماره 37آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

Full-wave-Rectifier

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت یکسوساز تمام موج وکاربرد خازن صافی مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 37،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد مربوطه ارسال نمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت.

ارتباط با مدیریت