دستور کار شماره 30آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

مدار-رله

هنر جویان محترم در این دستور کار شناخت دیود هرزگرد ونقش آن در کاهش جریان خود القا وحفاظت سوئیچ های الکترونیکی مورد توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 30،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد مربوطه ارسال نمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت.

ارتباط با مدیریت