دستور کار شماره 29آزمایشگاه الکترونیک پایه دهم

شکل-ظاهری-دیود-زنر-DIP-300x225

هنر جویان محترم در این دستور کار برسی مشخصه دیود زنردربایاس موافق وبایاس مخالف ونقش تثبیت  کنندگی ولتاژ آن مورذ توجه می باشد لطفا با روی این دستور کار 29،فایل را دانلود وخود را برای انجام آزمایش مربوطه آماده نموده ودستور کار را در آزمایشگاه به همراه داشته باشید  .ضمنا فایل گزارش این دستور کار را نیز مطابق با گزارش کار های قبل به استاد مربوطه ارسال نمایید .با تشکر وآرزوی موفقیت.

ارتباط با مدیریت