انواع کتمان

انواع کتمان (عدم ابراز در اظهارنامه مالیاتی) و روش حسابرسی مالیاتی آن

هنگامی که می گوییم کتمان درامدی صورت گرفته است در واقع منظورمان این است که یک شرکت و یا یک سازمان در واقع بخشی از درامد های خود در طول یک سال را پنهان کرده اند و تمام درامد های یک شرکت به طور کامل به اداره و سازمان امور مالیاتی گزارش نشده است.

پنهان کردن سود و ارائه فاکتور های صوری با کد اقتصادی جعلی به منظور بالا بردن هزینه و کاهش سود، تخلف بوده و طبق بخشنامه سال ۱۳۹۷، کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی و یا ثبت هزینه های غیر واقعی اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل در دفاتر، معادل ۳۰ درصد مالیات متعلقه بوده و در خصوص کتمان درآمد در اظهارنامه تسلیمی سایر مودیان، معادل ۱۰ درصد مالیات متعلقه به درآمد ها می باشد.

ارتباط با مدیریت